The Compass – Super A

Name Artwork: The Compass
Artist: Super A
Location: De Bongerd, Heerlen
Year: 2022

In het kader van De Stad als Speeltuin (DSAS), een project van de gemeente Heerlen, uitgevoerd o.a. door Fidelio Arts and Culture (Fiedel van der Hijden) en in het kader van de jaarlijkse Centrumprojecten van de Stichting Street Art, werden de krachten en middelen van beide initiatieven gebundeld om een kwalitatief goede flooral op De Bongerd in Heerlen te maken. Een flooral omdat dit als een van de gewenste producten opgenomen was in DSAS.

Floorals zijn een minder bekend fenomeen in de street art. Flooral is ook een Heerlens begrip van de Stichting Street Art. In de scene worden begrippen als “ground mural”, “floor art design”, “pavement art”  of “3D-Art” gebruikt. Meestal zijn de vloerschilderingen figuratief maar ook abstract zoals van Boa Mistura. Zij maakten de grootse beschildering van Aurora in Heerlen, maar hebben over de hele wereld al reusachtige pleinoppervlakken abstract beschilderd.

Voor de flooral in Heerlen moest wel een kunstenaar gevonden worden die in staat leek om aan de vraag en opgave te voldoen: de geschiedenis van Heerlen verbeelden en de transformatie van De Bongerd naar een minder versteende en meer klimaatvriendelijke omgeving met vooral meer aanwezigheid van water. Daarvoor werd benchmark-onderzoek gedaan en over de hele wereld gezocht naar een geschikte kandidaat. Daarbij kwam de inmiddels verdwenen mural “Ode aan de Mijnwerker” aan de Spoorsingel in gedachte. Deze figuratieve schildering van de Nederlandse kunstenaar Super A (Stefan Thelen) was knap in perspectief geschilderd. Super A had alleen nog nooit een flooral gemaakt, maar was zeer geïntrigeerd door deze nieuwe uitdaging. Het werden uiteindelijk twee floorals:  The Compass en On the Waterfront.

The Compass
Voor de eerste flooral koos Super A voor een kompas. Deze kompas is zo gesitueerd dat hij in de stad de richtingen aanwijst waar de relicten van de belangrijkste episoden van de Heerlense geschiedenis te vinden zijn. De Romeinse tijd i.c. de Thermen en het kruispunt van de Romeinse wegen naar Trier en Boulogne-sur-Mer, het middeleeuwse Landsfort, de Heerlense steenkoolmijn Oranje-Nassau I met de Lange Lies en de Lange Jan en het hedendaagse Heerlen van vertier en vermaak. Voor elke periode koos hij de voor Heerlen bekende relicten of symbolen: een Romeinse buste, de Thermen, het Landsfort, een geharnaste ridder, Lange Lies en Lange Jan, de kanarie uit de Mijnen, het skateboard en de gettoblaster. Dit allemaal zo geschilderd dat het helemaal uit zijn perspectief getrokken lijkt, maar in de camera juist in perspectief en in juiste proporties teruggetrokken wordt. Dit lijkt een novum, want wij kennen geen andere voorbeelden hiervan. Inwoners kunnen op geschilderde voetstappen met de tekst “maak hier je foto” op de juiste positie afbeeldingen maken van hun kinderen, vrienden, familie, balancerend op de kerktoren of bovenop de Lange Jan of de kanarie aaiend. Daarmee is de flooral interactief en ook voor de inwoners uitdagend geworden.


In the framework of The City as Playground (DSAS), a project of the municipality of Heerlen, carried out among others by Fidelio Arts and Culture (Fiedel van der Hijden) and in the framework of the annual Center Projects of the Street Art Foundation, the forces and resources of both initiatives were combined to make a quality flooral on De Bongerd in Heerlen. A flooral because it was included as one of the desired products in DSAS.

A lesser known phenomenon in street art, floorals are also a Heerlen concept of the Street Art Foundation. In the scene, terms such as “ground mural,” “floor art design,” “pavement art” or “3D-Art” are used. Usually the floor paintings are figurative but also abstract such as by Boa Mistura. They made the grandiose painting of Aurora in Heerlen, but have already abstractly painted huge plaza surfaces all over the world.

For the flooral in Heerlen, however, an artist had to be found who seemed able to meet the request and task: to depict the history of Heerlen and the transformation of De Bongerd into a less petrified and more climate-friendly environment with, above all, more presence of water. To this end, benchmark research was carried out and a search was conducted around the world for a suitable candidate. The now-vanished mural “Ode to the Miner” on Spoorsingel came to mind. This figurative painting by the Dutch artist Super A (Stefan Thelen) was cleverly painted in perspective. Super A had just never made a flooral before, but was very intrigued by this new challenge. It ended up being two floorals: The Compass and On the Waterfront.

The Compass
For the first flooral, Super A chose a compass. This compass is situated so that it points out the directions in the city where the relics of the most important episodes of Heerlen’s history can be found. The Roman period i.c. the Thermae and the intersection of the Roman roads to Trier and Boulogne-sur-Mer, the medieval Landsfort, the Heerlen coal mine Oranje-Nassau I with the Lange Lies and the Lange Jan and the contemporary Heerlen of amusement and entertainment. For each period he chose relics or symbols familiar to Heerlen: a Roman bust, the Thermen, the Landsfort, a harried knight, Lange Lies and Lange Jan, the canary from the Mines, the skateboard and the ghetto blaster. All this painted in such a way that it seems completely pulled out of its perspective, but retracted in the camera precisely in perspective and in correct proportions. This seems to be a novelty, as we know of no other examples of this. Residents can take pictures of their children, friends, family, balancing on the church tower or on top of the Lange Jan or petting the canary at the right position on painted footsteps with the text “take your picture here.” This made the flooral interactive and also challenging for residents.