Over de stichting

Heerlen zichtbaar aansprekender maken. Het imago van de stad een positieve boost geven. Gevels, straten, passages, verborgen nissen en flatgebouwen zien als meer dan structuurelementen in een stad. Namelijk als blank canvas voor street art als kunstvorm die verbindt, verbaast en verwondert. En zowel kenner als leek aanspreekt. Heerlen als dé (ongekroonde) street art hoofdstad van Nederland!

Dat is in een notendop de -niet geringe- opgave die de Stichting Street Art Heerlen zichzelf stelde bij de officiële oprichting in 2013. Nu, bijna 10 jaar later, heeft de stichting zijn footprint met 75 grote en kleine werken in de stad achtergelaten.

De stichting zet zich met die 75 projecten in om street art en cultuur in de meest brede zin te bevorderen. Ze zet zich in om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de buitenruimte in Heerlen. En om daarmee positieve munitie te leveren voor de beeldvorming over de stad.

Ook wil ze bijdragen aan het culturele klimaat in de stad door het aantrekken en stimuleren van kunstenaars die ongebaande wegen bewandelen en door hun street art de kunst in algemene zin helpen ontwikkelen. Exposities, lezingen, workshops, manifestaties e.d. rondom de projecten vormen het ondersteunende kader van de inspanningen van Stichting Street Art Heerlen.

Daarbij werkt de stichting samen met kunstgezelschappen en kunstenaars, en met culturele en kunstorganisaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het bestuur

Making Heerlen more visibly appealing. To give the city’s image a positive boost. To see facades, streets, passages, hidden niches and apartment buildings as more than structural elements in a city. Namely as a blank canvas for street art as an art form that connects, amazes and amazes. And appeals to both connoisseur and layman. Heerlen as the (uncrowned) street art capital of the Netherlands.

That, in a nutshell, is the -not small- task that the Stichting Street Art Heerlen set itself when it was officially established in 2013. Now, almost 10 years later, the foundation has left its footprint with 75 large and small works in the city.

With those 75 projects, the foundation is committed to promoting street art and culture in the broadest sense. It is committed to contributing to the quality of outdoor space in Heerlen. And to thereby provide positive ammunition for the image of the city.

She also wants to contribute to the cultural climate in the city by attracting and encouraging artists who follow uncharted paths and help develop art in a general sense through their Street Aart. Exhibitions, lectures, workshops, manifestations, etc. surrounding the projects form the supporting framework of the efforts of the foundation Street art Heerlen.

Thereby the foundation cooperates with art companies and artists, and with cultural and art organizations