On the Waterfront – Super A

Name Artwork: On the Waterfront
Artist: Super A
Location: De Bongerd, Heerlen
Year: 2022

In het kader van De Stad als Speeltuin (DSAS), een project van de gemeente Heerlen, uitgevoerd o.a. door Fidelio Arts and Culture (Fiedel van der Hijden) en in het kader van de jaarlijkse Centrumprojecten van de Stichting Street Art, werden de krachten en middelen van beide initiatieven gebundeld om een kwalitatief goede flooral op De Bongerd in Heerlen te maken. Een flooral omdat dit als een van de gewenste producten opgenomen was in DSAS.

Floorals zijn een minder bekend fenomeen in de street art. Flooral is ook een Heerlens begrip van de Stichting Street Art. In de scene worden begrippen als “ground mural”, “floor art design”, “pavement art”  of “3D-Art” gebruikt. Meestal zijn de vloerschilderingen figuratief maar ook abstract zoals van Boa Mistura. Zij maakten de grootse beschildering van Aurora in Heerlen, maar hebben over de hele wereld al reusachtige pleinoppervlakken abstract beschilderd.

Voor de flooral in Heerlen moest wel een kunstenaar gevonden worden die in staat leek om aan de vraag en opgave te voldoen: de geschiedenis van Heerlen verbeelden en de transformatie van De Bongerd naar een minder versteende en meer klimaatvriendelijke omgeving met vooral meer aanwezigheid van water. Daarvoor werd benchmark-onderzoek gedaan en over de hele wereld gezocht naar een geschikte kandidaat. Daarbij kwam de inmiddels verdwenen mural “Ode aan de Mijnwerker” aan de Spoorsingel in gedachte. Deze figuratieve schildering van de Nederlandse kunstenaar Super A (Stefan Thelen) was knap in perspectief geschilderd. Super A had alleen nog nooit een flooral gemaakt, maar was zeer geïntrigeerd door deze nieuwe uitdaging. Het werden uiteindelijk twee floorals:  The Compass en On the Waterfront.

On The Waterfront
Deze schildering is een 3D- schildering van een waterpartij met stepping stones. Deze schildering verwijst naar de toekomstige en nabije ingreep op De Bongerd in het kader van de herstructurering van de binnenstad. Vanwege de steeds meer toenemende verhitting van versteende en stadse omgevingen moet er in de binnensteden veel meer aan zogenaamde klimaatadaptatie gedaan worden. Daarom komt aan De Bongerd de historische gracht terug die zijn oorsprong vond in de gracht rondom het middeleeuwse Landsfort. De gracht is rond 1900 gedempt. In de flooral zijn in de spiegeling van het water delen van de Romeinse Thermen en van de twee mijnschoorstenen van de ON- I te zien.


In the framework of The City as Playground (DSAS), a project of the municipality of Heerlen, carried out among others by Fidelio Arts and Culture (Fiedel van der Hijden) and in the framework of the annual Center Projects of the Street Art Foundation, the forces and resources of both initiatives were combined to make a quality flooral on De Bongerd in Heerlen. A flooral because it was included as one of the desired products in DSAS.

A lesser known phenomenon in street art, floorals are also a Heerlen concept of the Street Art Foundation. In the scene, terms such as “ground mural,” “floor art design,” “pavement art” or “3D-Art” are used. Usually the floor paintings are figurative but also abstract such as by Boa Mistura. They made the grandiose painting of Aurora in Heerlen, but have already abstractly painted huge plaza surfaces all over the world.

For the flooral in Heerlen, however, an artist had to be found who seemed able to meet the request and task: to depict the history of Heerlen and the transformation of De Bongerd into a less petrified and more climate-friendly environment with, above all, more presence of water. To this end, benchmark research was carried out and a search was conducted around the world for a suitable candidate. The now-vanished mural “Ode to the Miner” on Spoorsingel came to mind. This figurative painting by the Dutch artist Super A (Stefan Thelen) was cleverly painted in perspective. Super A had just never made a flooral before, but was very intrigued by this new challenge. It ended up being two floorals: The Compass and On the Waterfront.

On the Waterfront
This painting is a 3D painting of a water feature with stepping stones. This painting refers to the future and nearby intervention on De Bongerd as part of the restructuring of the city centre. Due to the ever-increasing heating of petrified and urban environments, much more so-called climate adaptation. Therefore, at De Bongerd, the historic moat will return which originated from the moat around the medieval Landsfort. The moat was filled in around 1900. In the flooral, parts of the Roman Baths and of the two mining chimneys of the ON- I can be seen.