Mural XXL – Maya Hayuk

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Maya Hayuk
Location: Peter Schunckstraat, Flat I, Heerlen
Year: 2021

Abstract werkende kunstenaars hebben een zeer goed talent voor het maken van een compositie en hebben een zeer diepe kennis over de werking van kleuren. De van oorsprong Oekraïnse en in New York levende Maya Hayuk is daar geen uitzondering op. Deze kunstenaars kiezen ervoor om hun eigen creativiteit tot uitdrukking te brengen en een visuele ervaring te creëren die veel vrijer is en niet wordt gehinderd door de contouren en lijnen van een object.

Het werk van Maya Hayuk is niet onomstreden en roept vaak een sterke reactie bij de kijker op.
Wie zich in het werk verdiept is snel onder de indruk van de complexiteit en misschien de genialiteit in al zijn eenvoud van deze kunstenaar. Opvallend is het druppelen van de verf die verticaal doorloopt in andere diagonale kleurvlakken. De zwaartekracht wordt hier zichtbaar en geeft een verdiepende dimensie aan het werk. Het werk wordt door deze impressionistisch werkende ingreep complex. Dit uit zich in een ongeëvenaarde kleurwerking die op verschillende momenten van de dag en seizoen anders is. Het werk wordt daardoor niet statisch in de beleving en zorgt voor een stevige artistieke impuls in de wijk. Wat bij sommigen een heftige reactie oproept.

Daardoor is ook een fundamentele discussie ontstaan met een eigen positieve dynamiek. Wat dat betreft sluit dit aan bij het statement van de kunstenaar dat -hoewel er altijd concrete ideeën en werkwijzen zijn- er altijd grotere krachten of hogere machten zijn die het leven onverwacht, soms aangenaam, soms onaangenaam, een andere kant op duwen of dwingen.

Website Maya Hayuk
Abstract working artists have a very good talent for composition and a very deep knowledge of how colors work. Originally from Ukraine and living in New York, Maya Hayuk is no exception. These artists choose to express their own creativity and create a visual experience that is much freer and unencumbered by the contours and lines of an object.

Maya Hayuk’s work is not uncontroversial and often evokes a strong reaction in the viewer.
Those who delve into the work are quickly impressed by the complexity and perhaps genius in all its simplicity of this artist. Striking is the dripping of paint that continues vertically into other diagonal areas of color. Gravity becomes visible here and adds a deepening dimension to the work. The work becomes complex through this impressionistic intervention. This manifests itself in an unparalleled color effect that is different at different times of the day and season. As a result, the work does not become static in perception and provides a solid artistic impetus in the neighborhood. Which elicits a violent reaction from some.

This has also created a fundamental discussion with its own positive dynamics. In that respect, this ties in with the artist’s statement that -though there are always concrete ideas and ways of working- there are always greater forces or higher powers that push or force life in an unexpected, sometimes pleasant, sometimes unpleasant, different direction.