Mural XXL – Iman Raad

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Iman Raad
Location: Peter Schunckstraat, Flat IV, Heerlen
Year: 2021

De in Iran geboren en inmiddels in New York wonende Iman Raad werkt op een buiten gewoon veelzijdige manier. Hij bedient zich van verschillende media zoals schilderen, tekenen, borduurwerk, grafisch werk en performance lezingen. In zijn werk is zijn Perzische achtergrond waar te nemen, maar ook Mughal-schilderingen, Zuid Aziatische truckbeschilderingen en bronnen van de internet beeldcultuur. Hij combineert dit palet van achtergronden tot zowel twee-als drie dimensionale installaties die een duidelijk verband tonen met murals.

Een levendig kleurpalet verrast de beschouwer. Raad speelt met het perspectief, hij geeft de beschouwer door herhaling en beweging in het werk een duizelende ervaring die veel te maken heeft met de combinatie van de verschillende gebruikte beeldculturen. De kijker wordt verleid om het werk te bestuderen, maar wordt er ook door ontregeld. Het narratief van het werk wordt versterkt door vogels, fruit en bloemen weer te geven. Zij roepen sterke vereenzelviging bij de kijker op met de eerdergenoemde beeldbronnen. Het werk kan bijna feestelijk genoemd worden en laat op een subtiele wijze zien dat culturen elkaar kunnen versterken en dat kunst en haar makers als voorbeeld voor de wereld meer overeenkomsten dan tegenstellingen kennen.

Vanuit zijn eigen culturele achtergrond wil Iman Raad mensen verbinden en zich open laten stellen voor niet gekende beeld- en cultuurtaal via een makkelijk toegankelijk verhaal. De door hem ingebrachte diversiteit is een belangrijke aanvulling op het totaal van de XXL Gallery en word -zo blijkt- in de praktijk herkend door een brede groep mensen uit de wijk met een niet Westerse achtergrond.
Iranian-born and now living in New York, Iman Raad works in an extraordinarily versatile way. He employs a variety of media including painting, drawing, embroidery, graphic work and performance readings. His work reflects his Persian background, as well as Mughal paintings, South Asian truck paintings and sources of Internet visual culture. He combines this palette of backgrounds into both two- and three-dimensional installations that show a clear connection to murals.

A vibrant color palette surprises the viewer. Raad plays with perspective, he gives the viewer a dizzying experience through repetition and movement in the work that has much to do with the combination of the different visual cultures used. The viewer is enticed to study the work, but is also disrupted by it. The narrative of the work is reinforced by depicting birds, fruits and flowers. They evoke strong identification in the viewer with the aforementioned visual sources. The work can almost be called celebratory and subtly demonstrates that cultures can reinforce each other and that art and its creators as examples to the world have more similarities than contradictions.

From his own cultural background, Iman Raad wants to connect people and make them open up to unacknowledged visual and cultural language through an easily accessible story. The diversity he introduces is an important addition to the total of the XXL Gallery and is recognized in practice by a wide group of people from the neighborhood with a non-Western background.