Mural XXL – Madelon Vriesendorp

Name Artwork: Mural XXL
Artist: Madelon Vriesendorp
Location: Peter Schunckstraat, Flat I, Heerlen
Year: 2020

De Nederlandse kunstenaar Madelon Vriesendorp is als echtgenote van de Nederlands bekendste architect Rem Koolhaas iemand die altijd in de schaduw heeft gestaan van haar levenspartner en het mede door haar opgerichte Office for Metropolitan Art (OMA). Toch vindt zij geregeld een podium waar zij -op ogenschijnlijk bescheiden wijze- door haar werk een enorme impact weet te genereren door haar bijzondere talenten.

In 2018 ontving zij  van het gerenommeerde architectuurblad Architectural Review de Ada Louise Huxtable Prize voor haar werk. In haar dankrede vroeg ze – refererend aan Me Too- aandacht voor “vrouwen die uit het script zijn geschreven”, oftewel niet de erkenning als kunstenaar kregen die ze verdienden, door de term “Me Neither” te gebruiken.

Vriesendorp is vooral bekend van het schilderij “Flagrant délit”, dat de cover siert van “Delirious NewYork”, het boek waarmee Rem Koolhaas in 1978 zich midden in het postmoderne debat plaatste. De iconische schildering op de toneeltoren van het voormalige Danstheater in Den Haag (een van de eerste gerealiseerde ontwerpen van OMA) was eveneens van haar hand. Het werk voor de XXL Gallery sluit aan bij de andere figuratieve werken aan die zijde van de flats.

Intermenselijke communicatie is overduidelijk de basis voor dit werk. Waar de andere werken verstild en naar binnen gericht zijn bij een enkele figuur, is er hier sprake van interactie die direct aanspreekt : wat wordt er in het oor van de luisterende persoon gefluisterd?

Opvallend is ook hier weer de interpretatie die de bewoners eraan geven en de figuratie vaak op zichzelf of hun omgeving betrekken. Roddelen bijvoorbeeld (als fundamenteel sociaal gegeven), dan wel het feit dat de bescheiden Heerlenaar dingen niet hardop zegt en zich meer bedient van een voorzichtige vorm van communicatie waar het over gevoelige onderwerpen gaat (fluisteren). Hoe dan ook is dit ook een werk dat sterk op de fantasie van de bewoners werkt en ironisch genoeg onderwerp van onderlinge gespreksvoering is al dan niet op fluisterende toon.

Website Madelon Vriesendorp
The now 72-year-old Dutch artist Madelon Vriesendorp, as the wife of the Netherlands’ most famous architect Rem Koolhaas, is someone who has always stood in the shadow of her life partner and the Office for Metropolitan Art (OMA), co-founded by her. Yet she regularly finds a stage where -in a seemingly modest way- she manages to generate a huge impact through her work through her extraordinary talents.

In 2018, she received the Ada Louise Huxtable Prize from the renowned architecture journal Architectural Review for her work. In her acceptance speech – referring to Me Too – she called attention to “women who were written off the script,” or did not receive the recognition as artists they deserved, by using the term “Me Neither.”

Vriesendorp is best known for the painting “Flagrant délit,” which graces the cover of “Delirious NewYork,” the book that put Rem Koolhaas at the center of the postmodern debate in 1978. The iconic painting on the stage tower of the former Danstheater in The Hague (one of OMA’s first realized designs) was also her work. The work for the XXL Gallery joins the other figurative works on that side of the flats.

Interpersonal communication is obviously the basis for this work. Whereas the other works are hushed and inward looking with a single figure, here there is interaction that speaks directly: what is whispered in the ear of the person listening?

Striking again is the interpretation given to it by the residents, who often relate the figuration to themselves or their environment. Gossiping, for example (as a fundamental social fact), or the fact that the modest Heerlen inhabitant does not say things out loud and uses more of a cautious form of communication when it comes to sensitive subjects (whispering). In any case, this is also a work that works strongly on the imagination of the residents and, ironically, is the subject of mutual conversation whether or not in a whispered tone.