Mural avec Métal – Mademoiselle Maurice

Name Artwork: Mural avec Métal
Artist: Mademoiselle Maurice
Location: Uilegats 6, Heerlen
Year: 2018

Mademoiselle Maurice is een Franse kunstenares, geboren in de bergen van Savoy. Ze studeerde architectuur, maar nam daarna een tussenjaar in Japan. Terwijl ze daar in Tokyo woonde, maakte ze de ramp van 11 maart 2011 mee: de tsunami en opvolgende problemen met de nucleaire reactor in Fukushima.

Nog in Tokyo begon ze al met het maken van de eerste werken in de publieke ruimte. Tegenwoordig werkt ze vanuit Parijs en Marseille, vanwaar ze haar kleurrijke werken bedenkt en uitvoert. Papier, verf, metaal, maar ook andere gerecyclede materialen zijn haar palet. Zij ervoer Parijs vooral als een extreem ‘grijze’ omgeving en creëerde ook daar werken.

Haar creaties nemen vaak de vorm aan van Japanse oregami, of een variatie daarop. Daarmee creëert ze zowel indrukwekkende tijdelijke interventies, als ook langdurig houdbare werken. Haar werk werd oorspronkelijk door onze curator gezien in Berlijn, tijdens een project bij de ZOO. Daar had zij een open installatie gemaakt op menselijke hoogte, waarbij omstanders zelf werken konden vouwen en bijdragen. Zij heeft -ook met dit werk- haar traditionele vormen enigszins verlaten en ze is bezig met het verduurzamen van haar creaties door het gebruik van metaal (aluminium om precies te zijn, hetzelfde metaal als de DOES-schildering).

De kleur in haar werk symboliseert de interactie tussen mens en natuur, maar ook de afwezigheid van de natuur in een stedelijke omgeving. Zij probeert daarop de aandacht te vestigen, eens te meer door de werken ook de vorm van vliegende vogels te geven.

Website Mademoiselle Maurice


Mademoiselle Maurice is a French artist born in the mountains of Savoy. She studied architecture, but then took a gap year in Japan. While living there in Tokyo, she experienced the disaster of March 11, 2011: the tsunami and subsequent problems with the nuclear reactor in Fukushima.

Still in Tokyo, she began making her first works in public spaces. Today she works from Paris and Marseille, from where she conceives and executes her colorful works. Paper, paint, metal, as well as other recycled materials are her palette. She especially experienced Paris as an extremely “gray” environment and created works there as well.

Her creations often take the form of Japanese oregami, or a variation of it. In doing so, she creates both impressive temporary interventions, as well as long-lasting works. Her work was originally seen by our curator in Berlin, during a project at the ZOO. There she had created an open installation at human height, where bystanders could fold and contribute works themselves. She has -also with this work- abandoned her traditional forms somewhat and she is working to make her creations more durable by using metal (aluminum to be exact, the same metal as the DOES painting).

The color in her work symbolizes the interaction between man and nature, but also the absence of nature in an urban environment. She tries to draw attention to this, once again by also giving the works the form of flying birds.