Collapse – Aryz

Aryz uit Barcelona is een kunstenaar die kritiek uit op de huidige street art die steeds meer deel wordt van een vooropgezet openluchtmuseum. Dat betreurt hij, maar het brengt hem tegelijkertijd over de hele wereld, waardoor hij ervan kan leven. Aryz varieert steeds in thema en inspiratie, meestal in aquarel-achtige tinten. Voor Heerlen koos hij voor een verwijzing naar de Amerikaanse droom, die Henry Ford – bedenker van de lopende band – voor zijn werknemers mogelijk maakte door met een minimumloon de auto te kopen die ze zelf produceerden. De T-Ford, door Aryz afgebeeld, wordt niet in elkaar gezet, maar spat letterlijk uiteen. Mono-industrie zoals auto- of mijnindustrie leiden niet altijd tot alleen maar welvaart.

Website AryzAryz from Barcelona is an artist who criticizes today’s street art that is increasingly becoming part of a preconceived open-air museum. He deplores this, but at the same time it takes him all over the world, allowing him to make a living out of it. Aryz always varies in theme and inspiration, usually in watercolor-like tones. For Heerlen, he chose a reference to the American dream, which Henry Ford – inventor of the assembly line – made possible for his workers by buying the car they produced themselves with a minimum wage. The T-Ford, depicted by Aryz, is not assembled, but literally splashes apart. Mono-industries like auto or mining do not always lead to just prosperity.