Synthesis – Bier en Brood

Name Artwork: Synthesis
Artist: Bier en Brood
Location: Spoorsingel 12, Heerlen
Year: 2016

Bier & Brood, in casu de Rotterdammers Koen Harmsma en Jelmer Noordeman, kunnen alles met zwart en wit. Geïnspireerd door machines, natuur en architectuur bezitten ze een unieke stijl die een duistere, apocalyptische of akelige realiteit schetst. Hun thematiek uit zich in surrealistische, dan wel psychedelische afbeeldingen die een (hun) kijk in een andere, vervreemdende wereld bieden.

Ze werken graag in zwart en wit om de kijker het gevoel te geven te kunnen verdwalen in het werk, met soms een verstopte grap als beloning. Daarbij speelt de suggestie van diepte een hoofdrol die soms een Esscherachtig effect krijgt doordat de zintuigen in verwarring raken.

De titel “Synthesis” gaat over de digitalisering van de samenleving. Handen en oren vergroeien met de telefoon, gezichten met beeldschermen.  Het werk roept de vraag op of wij wegzakken in de wereld van internet; een realiteit die pas enkele decennia oud is.

Website Bier en Brood


Bier & Brood, aka Rotterdammers Koen Harmsma and Jelmer Noordeman, can do anything with black and white. Inspired by machines, nature and architecture, they possess a unique style that depicts a dark, apocalyptic or grim reality. Their subject matter expresses itself in surrealistic, or psychedelic images that offer (their) view into another, alienating world.

They like to work in black and white to give the viewer the feeling of getting lost in the work, with sometimes a hidden joke as a reward. In this, the suggestion of depth plays a leading role that sometimes takes on an Esscher-like effect by confusing the senses.

The title “Synthesis” deals with the digitization of society. Hands and ears fuse with telephones, faces with screens. The work raises the question of whether we are sinking into the world of the Internet; a reality that is only a few decades old.