Collapse – Aryz

Name Artwork: Collapse
Artist: Aryz
Location: Willemstraat 119, Heerlen
Year: 2016

Aryz uit Barcelona is een kunstenaar die schildert, installaties bouwt en ook murals maakt. Zijn uitgangspunt in zijn kunst is dat het menselijke ego ons allen een rad voor ogen draait waardoor we een verwrongen beeld over onszelf hebben.  Dat maakt het voor hemzelf ook onmogelijk om zichzelf als kunstenaar te labelen, anderen die zijn kunst zien en ervaren moeten dat maar doen, vindt hij. 

Hij heeft kritiek op de huidige street art die steeds meer deel lijkt te worden van een vooropgezet openluchtmuseum. Dat betreurt hij, maar het brengt hem tegelijkertijd over de hele wereld, waardoor hij ervan kan leven.  Aryz varieert steeds in thema en inspiratie, meestal in aquarel-achtige tinten.

Voor Heerlen koos hij voor een verwijzing naar de Amerikaanse droom, die Henry Ford – bedenker van de lopende band – voor zijn werknemers mogelijk maakte door hen een minimumloon te betalen waarmee ze de auto konden kopen die ze zelf produceerden.

De beroemde T-Ford als metafoor voor die Amerikaanse droom -door Aryz afgebeeld- wordt niet in elkaar gezet, maar spat letterlijk uiteen. Mono-industrie zoals auto- of mijnindustrie leidt niet altijd tot alleen maar meer welvaart, maar heeft ook altijd een prijs. In Heerlen werd die prijs betaald door decennialange kapitalistische exploitatie en nog eens opnieuw toen de mijnen door het kabinet Den Uyl gesloten werden en hele gemeenschappen het cement in hun leven verloren.

Website Aryz


Barcelona-based Aryz is an artist who paints, builds installations and also creates murals. His starting point in his art is that the human ego plays tricks on us all, giving us a distorted view of ourselves. This also makes it impossible for himself to label himself as an artist; others who see and experience his art should do so, he believes.

He criticizes current street art, which seems to be increasingly becoming part of a preconceived open-air museum. He regrets that, but at the same time it takes him all over the world, allowing him to make a living from it. Aryz always varies in theme and inspiration, usually in watercolor-like tones.

For Heerlen, he chose a reference to the American dream, which Henry Ford – inventor of the assembly line – made possible for his workers by paying them a minimum wage with which they could buy the car they themselves produced.

The famous T-Ford as a metaphor for that American dream -portrayed by Aryz- is not assembled, but literally splattered. Mono-industry such as auto or mining industry does not always lead only to increased prosperity; it always has a price. In Heerlen, that price was paid through decades of capitalist exploitation and again when the mines were closed by the Den Uyl administration.