Zonder Titel – DOES

Name Artwork:  Zonder Titel
Artist: DOES
Location: In depot
Year: 2018

DOES werd geboren als Joos van Barneveld te Veghel. Sinds 1997 werkt hij professioneel als graffiti-kunstenaar. Na een leven vol voetbal, met graffiti in de avonduren, raakte hij op zijn 28e geblesseerd en moest die professionele carrière achter zich laten. Dezelfde keiharde discipline begon hij toen toe te passen op zijn kunstenaarschap. Al snel werd hij één van de leidende figuren op de internationale scéne als het gaat om het perfectioneren van zijn kunstvorm en effectief plaatsen van indrukwekkend werk op bijzondere locaties over heel de wereld.

Experimenten volgden, langere trajecten en een opgebouwde naam als ‘een van de besten’. Zijn werk combineert de traditionele graffiti/graff lettervorm, met moderne invloeden en experimenten uit de wereld van (abstracte) kunst. Deze ingewikkelde composities werken alleen met een hoge mate van technische kunde en een scherp oog. Zijn werk ademt energie en bestaat vaak uit diepe, sterke kleuren. Zijn eenvoudige en doeltreffende credo is dan ook: ‘He who DOES, creates.’

Gedurende de afgelopen twee jaar heeft DOES zich toegespitst op een nieuwe vorm van straatkunst, waarin hij transparante objecten vervaardigd die de geschiedenis van zijn creatieproces en zijn leven vastleggen. Die ‘Bricks’ zijn de laatste nieuwe werken, waarmee hij een meer conceptueel pad volgt.

Website DOES


DOES was born as Joos van Barneveld in Veghel. He has been working professionally as a graffiti artist since 1997. After a life full of football, with graffiti in the evenings, he got injured at 28 and had to leave that professional career behind. He then began applying the same rock-hard discipline to his artistry. He soon became one of the leading figures on the international scene when it came to perfecting his art form and effectively placing impressive work in special locations around the world.

Experiments followed, longer trajectories and an accumulated name as ‘one of the best’. His work combines the traditional graffiti/graff letter form, with modern influences and experiments from the world of (abstract) art. These intricate compositions only work with a high degree of technical skill and a keen eye. His work exudes energy and often consists of deep, strong colours.
His simple and effective credo is therefore: ‘He who DOES, creates.’

Over the past two years, DOES has focused on a new form of street art, in which he crafts transparent objects that record the history of his creative process and his life. These ‘Bricks’ are the latest new works, with which he is following a more conceptual path.