Under the Sun – Cleon Peterson

Foto: Twan Vincken

Name Artwork:  Under the Sun
Artist: Cleon Peterson
Location: Raadhuis – Tempsplein, Heerlen
Year: 2021

In overleg met de Gemeente Heerlen benaderde Stichting Street Art kunstenaar Cleon Peterson (LA) voor het maken van dit flooral-ontwerp. Cleon Peterson (geb. Seattle, 1973) woont en werkt tegenwoordig in Los Angeles, California. Hij maakte onder andere de enorme schildering ‘Endless Sleep’ onder de Parijse Eiffeltoren.

Voor zijn kunst laat hij zich inspireren door de stijl die ook zichtbaar is op Griekse en Romeinse Vazen uit de oudheid. In een moderne, grafische vorm van deze stijl maakt hij kunstwerken over mensen die – net als hijzelf – ooit buiten de maatschappij werden geplaatst. Zijn empathische beelden vol strijd, onderdrukking, verzet en overwinning reflecteren ook zijn eigen levensverhaal, waarin hij een drugsverslaving en detentie overwon.

Cleon Peterson werd in een uitgebreid gesprek ook op de hoogte gebracht van het verleden van Heerlen. Situatie-foto’s zijn aangeleverd, als ook fotomateriaal uit het Rijckheyt-archief dat als inspiratie kon dienen. Twee initiële concepten werden voorgelegd aan de Stichting Street Art waarvan er één de voorkeur had. Dit ontwerp is uitgevoerd. Zij het dat het zwart vervangen is door donkergrijs. Dit omdat aan de Coriovallumstraat geen asfalt buiten wit geverfd mocht worden. Om de eenheid toch te bewaren is de kleur van asfalt met grijs zoveel mogelijk benaderd.

De flooral is aangebracht op het traject van de afstand Raadhuis – Tempsplein, met een kleine knik/afwijking in het midden om het kruispunt te overbruggen. Het werk zal van tijdelijke aard zijn in verband met de geplande herinrichting van het Raadhuisplein zodra huidige omringende nieuwbouwprojecten zijn afgerond.

Cleon Peterson:”In deze flooral laat ik de geschiedenis van Heerlen zien, die ik zie als een oprecht menselijk verhaal van voorspoed en uitdagingen. In mijn eigen ervaring leiden schijnbaar negatieve perioden, perioden van crisis en pijn met het verstrijken van de tijd vaak tot een nieuw begin, kansen voor groei en hoop. Ik heb geprobeerd dit gevoel vast te leggen in het werk.”


In consultation with the Municipality of Heerlen, Street Art Foundation approached artist Cleon Peterson (LA) to create this flooral design. Cleon Peterson (born Seattle, 1973) currently lives and works in Los Angeles, California. Among other things, he created the huge painting ‘Endless Sleep’ under the Paris Eiffel Tower.

For his art, he draws inspiration from the style also visible on ancient Greek and Roman Vases. In a modern, graphic form of this style, he creates artworks about people who – like himself – were once excluded from society. His empathetic images full of struggle, oppression, resistance and victory also reflect his own life story, in which he overcame drug addiction and detention.

Cleon Peterson was also brought up to speed on Heerlen’s past in an extended interview. Situation photos were provided, as well as photographic material from the Rijckheyt archive that could serve as inspiration. Two initial concepts were submitted to the Street Art Foundation, one of which was preferred. This design was implemented. Albeit that the black was replaced by dark grey. This was because asphalt on Coriovallum Street could not be painted white outside. To still maintain unity, the colour of asphalt with grey was approximated as much as possible.

The flooral has been applied on the stretch of the distance Council House – Tempsplein, with a small kink/ deviation in the middle to bridge the intersection. The work will be temporary in nature in connection with the planned redevelopment of Council House Square once current surrounding new construction projects are completed.

Cleon Peterson: “This flooral shows the history of Heerlen, which I see as a genuinely human story of prosperity and challenges. In my own experience, seemingly negative periods, periods of crisis and pain often lead with the passage of time to new beginnings, opportunities for growth and hope. I have tried to capture this feeling in the work.”

Dronefoto’s: Twan Vincken